SİLAHLAR

MAKİNALI

M468
M468

M468

Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
32
Doldurma Süresi:
32
Doldurma Süresi:
32
Doldurma Süresi:
32
Doldurma Süresi:
32
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
703
Atış Hızı:
730
Hasar:
34
Hasar:
34
Hasar:
34
Hasar:
34
Hasar:
36
Hasar:
36
Hasar:
36
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
90
Hareket Hızı:
90
Şarjör Kapasitesi:
28
Şarjör Kapasitesi:
31
Şarjör Kapasitesi:
31
Şarjör Kapasitesi:
31
Şarjör Kapasitesi:
31
Şarjör Kapasitesi:
31
Şarjör Kapasitesi:
31
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

M468

M468
AK-47
AK-47

AK-47

Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Atış Hızı:
660
Atış Hızı:
660
Atış Hızı:
660
Atış Hızı:
660
Atış Hızı:
726
Atış Hızı:
726
Atış Hızı:
726
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
35
Hasar:
35
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
90
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

AK-47

AK-47
FN FAL
FN FAL

FN FAL

Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
34
Doldurma Süresi:
34
Doldurma Süresi:
34
Doldurma Süresi:
34
Doldurma Süresi:
34
Atış Hızı:
640
Atış Hızı:
640
Atış Hızı:
640
Atış Hızı:
640
Atış Hızı:
640
Atış Hızı:
704
Atış Hızı:
729
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
36
Hasar:
36
Tepme:
9
Tepme:
9
Tepme:
9
Tepme:
9
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
88
Hareket Hızı:
88
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

FN FAL

FN FAL
Famas
Famas

Famas

Doldurma Süresi:
44
Doldurma Süresi:
44
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
35
Atış Hızı:
700
Atış Hızı:
700
Atış Hızı:
700
Atış Hızı:
700
Atış Hızı:
770
Atış Hızı:
770
Atış Hızı:
770
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
34
Hasar:
34
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Hareket Hızı:
79
Hareket Hızı:
79
Hareket Hızı:
79
Hareket Hızı:
79
Hareket Hızı:
79
Hareket Hızı:
87
Hareket Hızı:
87
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
+ 0

Famas

Famas
ARX 160
ARX 160

ARX 160

Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
36
Doldurma Süresi:
36
Doldurma Süresi:
36
Doldurma Süresi:
36
Doldurma Süresi:
33
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
715
Atış Hızı:
715
Atış Hızı:
715
Hasar:
32
Hasar:
32
Hasar:
32
Hasar:
32
Hasar:
32
Hasar:
34
Hasar:
34
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Etkili Menzil:
56
Etkili Menzil:
56
Etkili Menzil:
56
Etkili Menzil:
56
Etkili Menzil:
56
Etkili Menzil:
56
Etkili Menzil:
56
Hareket Hızı:
83
Hareket Hızı:
83
Hareket Hızı:
83
Hareket Hızı:
87
Hareket Hızı:
87
Hareket Hızı:
87
Hareket Hızı:
87
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
+ 0

ARX 160

ARX 160
M6 LWRC
M6 LWRC

M6 LWRC

Doldurma Süresi:
40
Doldurma Süresi:
40
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
630
Atış Hızı:
630
Atış Hızı:
630
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
36
Hasar:
36
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
85
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

M6 LWRC

M6 LWRC
TAR21
TAR21

TAR21

Doldurma Süresi:
41
Doldurma Süresi:
41
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
35
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
715
Atış Hızı:
715
Atış Hızı:
715
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
35
Hasar:
35
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
7
Tepme:
7
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

TAR21

TAR21
AUG A3
AUG A3

AUG A3

Doldurma Süresi:
40
Doldurma Süresi:
40
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
737
Atış Hızı:
737
Atış Hızı:
737
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
37
Hasar:
37
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
5
Tepme:
5
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
92
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

AUG A3

AUG A3
Fateh
Fateh

Fateh

Doldurma Süresi:
37
Doldurma Süresi:
37
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Atış Hızı:
685
Atış Hızı:
685
Atış Hızı:
685
Atış Hızı:
685
Atış Hızı:
712
Atış Hızı:
712
Atış Hızı:
712
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
35
Hasar:
35
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
5
Tepme:
5
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Hareket Hızı:
83
Hareket Hızı:
83
Hareket Hızı:
83
Hareket Hızı:
87
Hareket Hızı:
87
Hareket Hızı:
87
Hareket Hızı:
91
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

Fateh

Fateh

NİŞANCI

AWP
AWP

AWP

Doldurma Süresi:
50
Doldurma Süresi:
50
Doldurma Süresi:
45
Doldurma Süresi:
45
Doldurma Süresi:
45
Doldurma Süresi:
45
Doldurma Süresi:
45
Atış Hızı:
50
Atış Hızı:
50
Atış Hızı:
50
Atış Hızı:
50
Atış Hızı:
50
Atış Hızı:
55
Atış Hızı:
55
Hasar:
125
Hasar:
125
Hasar:
125
Hasar:
131
Hasar:
131
Hasar:
131
Hasar:
140
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
84
Hareket Hızı:
84
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
+ 0

AWP

AWP
L115A3
L115A3

L115A3

Doldurma Süresi:
45
Doldurma Süresi:
45
Doldurma Süresi:
43
Doldurma Süresi:
43
Doldurma Süresi:
43
Doldurma Süresi:
43
Doldurma Süresi:
43
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Hasar:
120
Hasar:
120
Hasar:
120
Hasar:
126
Hasar:
126
Hasar:
132
Hasar:
132
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
18
Tepme:
18
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Hareket Hızı:
74
Hareket Hızı:
74
Hareket Hızı:
74
Hareket Hızı:
74
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
84
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
+ 0

L115A3

L115A3
BORA 12
BORA 12

BORA 12

Doldurma Süresi:
64
Doldurma Süresi:
64
Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
52
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
44
Atış Hızı:
44
Hasar:
105
Hasar:
105
Hasar:
105
Hasar:
115
Hasar:
115
Hasar:
120
Hasar:
129
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Hareket Hızı:
84
Hareket Hızı:
84
Hareket Hızı:
84
Hareket Hızı:
84
Hareket Hızı:
84
Hareket Hızı:
92
Hareket Hızı:
92
Şarjör Kapasitesi:
5
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
+ 0

BORA 12

BORA 12
Cheytac M200
Cheytac M200

Cheytac M200

Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
54
Doldurma Süresi:
54
Doldurma Süresi:
54
Doldurma Süresi:
54
Doldurma Süresi:
54
Atış Hızı:
70
Atış Hızı:
70
Atış Hızı:
70
Atış Hızı:
70
Atış Hızı:
70
Atış Hızı:
70
Atış Hızı:
70
Hasar:
140
Hasar:
140
Hasar:
140
Hasar:
147
Hasar:
147
Hasar:
154
Hasar:
154
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
19
Tepme:
19
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
70
Hareket Hızı:
70
Hareket Hızı:
76
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
+ 0

Cheytac M200

Cheytac M200
MPT-76S
MPT-76S

MPT-76S

Doldurma Süresi:
42
Doldurma Süresi:
42
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Atış Hızı:
225
Atış Hızı:
225
Atış Hızı:
225
Atış Hızı:
225
Atış Hızı:
247
Atış Hızı:
247
Atış Hızı:
247
Hasar:
90
Hasar:
90
Hasar:
90
Hasar:
90
Hasar:
90
Hasar:
99
Hasar:
99
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
88
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
16
Şarjör Kapasitesi:
16
Şarjör Kapasitesi:
16
Şarjör Kapasitesi:
16
Şarjör Kapasitesi:
16
Şarjör Kapasitesi:
16
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
+ 0

MPT-76S

MPT-76S
DSR1
DSR1

DSR1

Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
51
Doldurma Süresi:
51
Doldurma Süresi:
51
Doldurma Süresi:
51
Doldurma Süresi:
45
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
66
Atış Hızı:
66
Hasar:
135
Hasar:
135
Hasar:
135
Hasar:
141
Hasar:
141
Hasar:
141
Hasar:
141
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil: